Privacy

Oedeemtherapie Almere

Huidtherapie Prisma, gevestigd aan de Soerabajastraat 1, 1335 GT Almere Buiten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Huidtherapie Prisma, Soerabajastraat 1, 1335 GT Almere. Telefoon 036-54 85 603. Contactpersoon verwerking persoonsgegevens: Josee Gerrebrands-Otten, e-mail info@huidtherapieprisma.nl

Korte uitleg

Op deze pagina leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en waarom.
Samengevat gaat het om het volgende: wij bewaren gegevens om de benodigde zorg te kunnen verlenen, voor de consulten en behandelingen zo lang als nodig is om te voldoen aan de wetgeving. Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit uitdrukkelijk met u is afgesproken, of ten behoeve van de behandeling, voor het bestellen van (hulp)middelen of voor de vergoeding van de behandeling. De website gebruikt cookies, om de gebruikerservaring te verbeteren.

Ons privacybeleid is erop gericht de belangen van onze cliënten bij informatiebeveiliging voldoende te beschermen. Wij werken continu aan informatieveiligheid. We passen een risicobeheersproces toe en verbeteren ons systeem regelmatig om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Ons privacybeleid strekt zich uit tot de verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging van interne belanghebbenden (de bedrijfsgegevens van de praktijk zelf) en externe belanghebbenden (klanten, relaties, patiënten informatie).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Alleen in het bijzondere geval dat patiënten geen behandelovereenkomst sluiten, vragen wij toestemming aan de patiënt voor het opslaan van persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • BSN-nummer
 • Verzekering en polisnummer (indien relevant voor vergoeding van de behandeling)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele (verwijzende)behandelaar
 • Medische gegevens, patiëntendossier
 • (Röntgen)foto’s gericht op de medische behandeling
 • Laboratoriumuitslagen
 • Seksueel verleden indien dat voor het verlenen van de zorg nodig en/of relevant is
 • Etnische afkomst, indien dat voor het verlenen van de zorg nodig en/of relevant is.
 • Godsdienst, indien dat voor het verlenen van de zorg nodig en/of relevant is.
 • Opleidingsniveau, indien dat voor het verlenen van de zorg relevant is.
 • Sociale omgeving, indien dat voor het verlenen van de zorg relevant is.
 • IP-adres bij een websitebezoek (niet herleidbaar tot personen)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Contactgegevens die u verstrekt via een andere manier, bijvoorbeeld via een chat app.

Doel van de gegevens die wij verwerken

Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De informatie wordt verwerkt door behandelaars en hun assistenten en praktijkondersteunende diensten

 • Om u veilig en verantwoord te kunnen behandelen.
 • Om contact met u te kunnen opnemen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten.
 • Voor vergoeding van de behandeling door de ziektekostenverzekeraar (indien van toepassing).
 • Voor financiële afhandeling van de consulten.
 • Voor onze praktijk verwerken wij ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of verantwoording aan behandelaars of verzekeraar.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Medische gegevens 20 jaar (wettelijke bewaartermijn van de WGBO)
 • Gegevens t.b.v. belastingdienst 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens delen wij niet met derden, tenzij dat nodig is voor het leveren van goede zorg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of verplichting van de zorgverzekeraar. Als hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.

 • Informatie wordt bij verwijzing uitgewisseld met een volgende behandelaar (bijvoorbeeld een specialist). Iedere specialist is zelf verwerkingsverantwoordelijke. Hij verwerkt de persoonsgegevens ter uitvoering van de behandelovereenkomst die hij zelf is aangegaan met de patiënten.
 • De informatie wordt uitgewisseld met andere behandelaars die nodig zijn voor de goede behandeling.
 • Informatie wordt uitgewisseld met verzekeraars of hun vertegenwoordigers (Vecozo). Als die niet gebeurt op grond van een wettelijke verplichting, vraagt Huidtherapie Prisma hiervoor toestemming aan de patiënten.
 • Huidtherapie Prisma verstrekt geen informatie aan buitenlandse organisaties, tenzij de goede behandeling dit nodig maakt. De bewaartermijn is zo lang als de informatie nodig is voor de goede behandeling, met in achtneming van de WGBO.

Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag, waaronder de WBGO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst). Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst: voor het verrichten van behandelingen en bestellen van eventuele hulpmiddelen.;
 • (Uitdrukkelijke) toestemming: voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het plaatsen van cookies, of het verwerken van medische gegevens nadat wij daar toestemming voor hebben verkregen.
 • Gerechtvaardigd belang: bijvoorbeeld als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op uw persoonlijke levenssfeer.
 • Wettelijke verplichting: voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van uw medische gegevens en het bijhouden van uw medisch dossier kunnen wij een wettelijke grondslag hebben.

Cookies

De website gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Deze cookies zijn niet herleidbaar tot individuele personen.

Bij uw eerste bezoek aan de website bent u geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidtherapie Prisma en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@huidtherapieprisma.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand op uw verzoek. De reactie kan zijn het verlenen van de inzage, of het niet verlenen van inzage, met vermelding van de redenen. Als wij meer tijd nodig hebben, melden we dat binnen 1 maand aan u. Wij hebben wettelijk (met goede redenen) 2 maanden extra (in totaal dus 3 maanden) om verder te reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via administratie@huidtherapieprisma.nl

Daarom Huidtherapie Prisma